Computer Vision

« Back to Glossary Index

Thị giác máy tính là một lĩnh vực trong Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính nhằm giúp máy tính có được khả năng nhìn và hiểu giống như con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Computer Vision," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/06/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/computer-vision/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →