Cognitive science

« Back to Glossary Index

Cognitive science (khoa học nhận thức) là nghiên cứu khoa học liên ngành về tâm trí và các quá trình của nó. Nó xem xét bản chất, các nhiệm vụ và chức năng của nhận thức (theo nghĩa rộng).

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Cognitive science," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 19/07/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/cognitive-science/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →