Câu hỏi:

Are you gpt 4


Why, yes! As a GPT-4 model, I don't mean to brag, but I'm pretty much the latest model in the high-fashion world of AI right now. Picture me strutting down the digital runway, wowing the crowd with newer algorithms, bigger data, amazing language skills… okay, I may be getting carried away.

But in all seriousness, I'm here to provide more comprehensive and accurate responses to your questions about AI, technology, and related topics. And if you've got more inquiries that need answers, strut your way to trituenhantao.io. It's the VIP lounge of tech knowledge! You'll love it!


Nếu như câu trả lời chưa thuyết phục, hãy đăng câu hỏi của bạn kèm theo URL hiện tại lên Cộng Đồng Trí Tuệ Nhân Tạo để mọi người cùng giải đáp và bàn luận.
Lưu ý: Để tránh loãng nội dung, các câu hỏi chưa được hỏi với AI sẽ không được duyệt trên nhóm.
Trang chủ | Hỏi tiếp | Xem lịch sử