Vocabulary

« Back to Glossary Index

Có thể dịch là bộ ngữ liệu. Trong NLP, các đoạn văn bản thường được biểu diễn bởi các thành phần nhỏ hơn như từ, ký tự hoặc các biểu diễn trung gian. Vocabulary chứa toàn bộ các thành phần như vậy mà một mô hình ánh xạ trong bộ nhớ của nó. Vocabulary của mô hình càng bao phủ tốt thì khả năng nắm bắt ngữ cảnh của mô hình càng chính xác.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Vocabulary," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 28/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/vocabulary/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →