Null Hypothesis

« Back to Glossary Index

Giả thuyết không (Null Hypothesis) là một loại giả thuyết được sử dụng trong thống kê giả định rằng không có ý nghĩa thống kê nào tồn tại trong một tập hợp các quan sát nhất định

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Null Hypothesis," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 21/10/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/null-hypothesis/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →