No Free Lunch

« Back to Glossary Index

Định lý No Free Lunch có thể dịch là (không có bữa trưa miễn phí) phát biểu rằng không có một mô hình nào hoạt động tốt cho mọi bài toán. Các giả định của một mô hình tuyệt vời cho một vấn đề có thể không đúng với một vấn đề khác. Vì vậy, thông thường trong học máy, người ta sẽ thử nhiều mô hình và tìm ra một mô hình phù hợp nhất cho một vấn đề cụ thể.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"No Free Lunch," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 08/02/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/no-free-lunch/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →