Harmonic Mean

« Back to Glossary Index

Giá trị trung bình hài hòa là một loại trung bình số được tính bằng cách chia số lượng quan sát cho đối ứng của mỗi số trong chuỗi.

Harmonic Mean
Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Harmonic Mean," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/05/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/harmonic-mean/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →