Đặc trưng

« Back to Glossary Index

Trong học máy và nhận dạng mẫu, một đặc trưng (feature) là một thuộc tính hoặc đặc tính có thể đo lường riêng lẻ của một hiện tượng đang được quan sát.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Đặc trưng," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 24/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/dac-trung/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →