Autoencoder

« Back to Glossary Index

Bộ tự mã hóa là phương pháp học cách biểu diễn dữ liêu hiệu quả thông qua học không giám sát sử dụng mạng nơ ron nhân tạo.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"Autoencoder," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 26/07/2020, URL: https://trituenhantao.io/glossary/autoencoder/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →