AGI

« Back to Glossary Index

Viết tắt của Artificial General Intelligence – Trí tuệ nhân tạo tổng quát là các hệ máy tính có thể hiểu và học hỏi mọi nhiệm vu tư duy của con người.

Bạn muốn trích dẫn bài này:
-----
"AGI," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 23/12/2019, URL: https://trituenhantao.io/glossary/agi/, Ngày truy cập: 01/04/2023.
« Back to Glossary Index

Về trituenhantao.io

Trituenhantao.io là trang web chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm học tập và triển khai các chương trình và dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo trên thế giới.
Xem tất cả các bài viết của trituenhantao.io →